Mechesang (Jan. 3-4, 2020)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – December 20, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, January 3, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e melemalt el mo er a misang er a Melekeok Evangelical Church e mochu er a Blai er a Ikelau e mengemeldiil el mo telial sils e mochu medakl ~~~~~<@ + @>~~~~~ SUBED ER A OMENGUDEL EL UDOUD Mlo smecher – Saibal Sils er a Omengudel el Udoud – Saturday, January 4, 2020 @ Mariar er a blil a Valentin Tebngel @ 9:00am el mo ieta sils A omerael el mo er a Saibal – Thursday, January 9, 2020 Sils er a Kemeldiil – Saturday, January 11, 2020

Mechesang (Dec. 27-28, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Uong Er Etei Victor Miner Joseph Mlo smecher – December 8, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, December 27, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am e di melemalt el mo er a Bai er a Mengellang, Ngarchelong el bekord erung el sikang e mochu mengemeldiil er a blil el nga er a Ngriil, Ngarchelong OSISIU EL SUBED ER A KEMELDIIL: A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a blil er a Ngriil, Ngarchelong e mengemeldiil el mo telial sils e mo er a ked ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Pablo me a Eyangel Ringang Mlo smecher – December 16, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, December 28, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Sacred Heart Church e mo er a Blai er a Uchul a Chades, Meketii, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e mo medakl er a olekull er a Katolik ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Tatsuo Mimong me a Katsko Kotaro Mlo smecher – December 13, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, December 28, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e melemalt el mo er a Bai er a Ngerngesang, Ngchesar e mengemeldiil el mo telial sils e mo medakl er a klou el olekull er a Ngerngesang

Mechesang (Dec. 20-21, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH: Ngelekel a Miriam Yobech Mlo smecher – December 3, 2019 Sils er a Kemeldiil/Cheldecheduch – Friday, December 20, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e melemalt el mo er a blil a Odir Yobech el nga er a Kesebelau, Airai e mengemeldiil me a Cheldecheduch el mo iyeta sils e mochu er a olekull ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Ungilrengul Lakobong Sils er a Kemeldiil – Friday, December 20, 2019 A beldokel a mo toubed er a mork er a 7:30am e melemalt el mo er a Sacred Heart Church e mo er a blil a delal el nga er a Dnger, Idid e mengemeldiil el mo sueleb e tuobed el mo er a Beliliou. A mo mlil omerael a tuobed er a Fisheries Dock er a 1:00pm e lmuut er a osisiu el sils ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Oderiong me a Remeldil Mlo smecher – December 9, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, December 21, 2019 A misang er a Kemeldiil a mo er ngii er a 7:00am er a Sacred Heart Church, e mo er a Ngebiis, Melekeok e mengemeldiil e mo medakl er a olekull er a Techobei er a telial sils ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Inaria Ngirchorachel Mlo smecher – December 10, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, December 21, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e di melemalt el mo er a Bai er a Klebeang, Ngebuked, Ngaraard e mengemeldiil el mo iieta sils e mochu er a olekull ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL ME A CHELDECHEDUCH: Ngelekel a mlad el Emiko Madracheluib Kangichi me a Kangichi Madris Mlo smecher – December 4, 2019 (Ngebard) Sils er a Kemeldiil/Cheldecheduch – Saturday, December 21, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am el mo er a blai er a Sechersai, Ollei, Ngarchelong e mo medakl er a telial sils ~~~~~<@@>~~~<@@>~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Daiziro Nakamura me a Losii Ngirangeang Nakamura Mlo smecher – December 9, 2019 Sils er a Kemeldiil – Saturday, December 21, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:30am el mo er a blirir el nga er a Medalaii, Koror e mengemeldiil el mo 1:30pm e tuobed el mo er a omelakl er a beluu er a Choll, Ngaraard