Mechesang: 10/24/2020

Subed er a Kemeldillel a TROLII BELTAU Ngelekel a Beltau me a Bilung Mlo smecher: October 16, 2020 Sils er a Kemeldiil: Saturday, October 24, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e di melemalt el mo er a Bai er a Choll, Ngaraard e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked