Mechesang (Jan. 3-4, 2020)

SUBED ER A KEMELDIIL:

  • Mlo smecher – December 20, 2019
  • Sils er a Kemeldiil – Friday, January 3, 2020
  • A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e melemalt el mo er a misang er a Melekeok Evangelical Church e mochu er a Blai er a Ikelau e mengemeldiil el mo telial sils e mochu medakl

~~~~~<@ + @>~~~~~

SUBED ER A OMENGUDEL EL UDOUD

  • Mlo smecher – Saibal
  • Sils er a Omengudel el Udoud – Saturday, January 4, 2020
  • @ Mariar er a blil a Valentin Tebngel
  • @ 9:00am el mo ieta sils
  • A omerael el mo er a Saibal – Thursday, January 9, 2020
  • Sils er a Kemeldiil – Saturday, January 11, 2020