Mechesang (Jan. 17-18, 2020)

SUBED ER A KEMELDIIL:

 • Ngelekel a Joseph Tiobech me a Ines Ngiraremiang Tiobech
 • Mlo smecher – December 30, 2019
 • Sils er a Kemeldiil – Friday, January 17, 2020
 • A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e di melemalt el mo er a Bai er a Btong er a Ngkeklau, Ngaraard e mengemeldiil el mo telial sils e mochu medakl er a Mechebechubel, Ngatpang

~~~~~<@ + @>~~~~~

SUBED ER A KEMELDIIL:

 • Ngelekel a Bemoch Recheungel me a Remiang Temaungil
 • Mlo smecher – December 29, 2019
 • Sils er a Kemeldiil – Friday, January 17, 2020
 • A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a Fisheries Dock e tuobed er a 9:00am el mo er a Beliliou el mo mengemeldiil er a blil a delal er a Irachel Recheungel el nga er a Kloulklubed el mo telial sils e mo medakl. A omerael a lmuut el mei er a Oreor er a ieta sils ruriul er a kemeldiil

~~~~~<@ + @>~~~~~

SUBED ER A KEMELDIIL:

 • Ngelekel a Ngirchongor Ricky Mechol me a Elsie Hosei
 • Mlo smecher – Merikel
 • Sils er a Kemeldiil – Friday, January 17, 2020
 • A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a Bai er a Edib, Meyuns, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a olekull

~~~~~<@ + @>~~~~~

SUBED ER A KEMELDIIL:

 • Ngelekel a Clarence Ngemaes me a Kukumai Ngiraingas Ngemaes
 • Mlo smecher – January 4, 2020
 • Sils er a Kemeldiil – Friday, January 17, 2020
 • A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:30am el mo er a blai er a Ngirei, Ngerngesang, Ngchesar e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked

~~~~~<@ + @>~~~~~

SUBED ER A KEMELDIIL:

 • Ngelekel a Pedro Llecholch mea a Orrenges Pedro
 • Mlo smecher – January 2, 2020
 • Sils er a Kemeldiil – Saturday, January 18, 2020
 • A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a blil el nga er a Ngermid, Oreor e mengemeldiil el mo 1:00pm e tuobed el mo er a Ngiwal el mo er a blil a Rechemang Gabino Llecholch el bekord el tang el sikang e mochu er a ked el di mo obengkel a demal

~~~~~<@ + @>~~~~~

SUBED ER A KEMELDIIL:

 • Sils er a Kemeldiil – Saturday, January 18, 2020
 • A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e merael mo er a Bai er a Ngermetengel, Ngeremlengui e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a olekull

~~~~~<@ + @>~~~~~

SUBED ER A KEMELDIIL:

 • Ngelekel a mle Ubai Techur
 • Mlo smecher – December 29, 2019
 • Sils er a Kemeldiil – Saturday, January 18, 2020
 • A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am el mo er a Bai er a Ngchemiangel, Aimeliik e mengemeldiil el mo telial sils e mochu medakl er a olekull

~~~~~<@ + @>~~~~~

SUBED ER A KEMELDIIL:

 • Mlo smecher – January 8, 2020
 • Sils er a Kemeldiil – Saturday, January 18, 2020
 • A beldokel a mo tuobed er a mork er a 8:00am e di melemalt el mo er a Bai er a Ngerubesang, Melekeok el mo mengemeldiil me a omengkad el blals
Scroll Up