Mechesang (Jan. 3-4, 2020)

SUBED ER A KEMELDIIL: Mlo smecher – December 20, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, January 3, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e melemalt el mo er a misang er a Melekeok Evangelical Church e mochu er a Blai er a Ikelau e mengemeldiil el mo telial sils e mochu medakl ~~~~~<@ + @>~~~~~ SUBED ER A OMENGUDEL EL UDOUD Mlo smecher – Saibal Sils er a Omengudel el Udoud – Saturday, January 4, 2020 @ Mariar er a blil a Valentin Tebngel @ 9:00am el mo ieta sils A omerael el mo er a Saibal – Thursday, January 9, 2020 Sils er a Kemeldiil – Saturday, January 11, 2020