Mechesang (March 27-28, 2020)

SUBED ER A KEMELDIIL Ngelekel a mle Mirair Ngerair Rechelulk Mlo smecher: March 13, 2020 Sils er a Kemeldiil: Friday, March 27, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo kloi er a blil a delal er a mle Mirair Ngerair Rechelulk el nga er a Idid, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~<~~<@ + @>~~>~~ SUBED ER A CHELDECHEDUCH Bechil a Olikong Hatsuichi Ngirchomlei Sils er a Cheldecheduch: Friday, March 27, 2020 Basio: Bai er a Maiberel, Medalaii, Oreor SUBED ER A KEMELDIIL Mlo smecher: February 15, 2020 Sils er a Kemeldiil: Saturday, March 28, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo tuab er a Ikelesia er a Katolik er a Chadirengul a Hesus, Oreor e mengemeldiil el mo sueleb e mo tuobed el mo kloi er a bai er a Ngerubesang, Melekeok el telkib e mochu tuobed el mo er a ked er a olekull er a Techobei ~~<~~<@ + @>~~>~~ SUBED ER A KEMELDIIL Mlo smecher: March 13, 2020 Sils er a Kemeldiil: Saturday, March 28, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 6:30am el mo er a Sacred Heart Church e mo mengemeldiil er a blil a Camilla Ngiraibuuch el nga er a Idid, Oreor el mo sueleb e mo tuobed er a Fisheries Dock er a ieta sueleb el mo er a Ngeaur e mo tuab er a blil el tal sikang er a uchei er a le bo er a olekull er a Ngeaur