Mechesang: 8/07-08/2020

MECHESANG: Subed er a Kemeldillel aUCHERKEMUR SINTARO KUALL Mlo smecher: July 25, 2020 Sils er a Kemeldiil: Friday, August 7, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork e di melemalt el mo er a Fisheries Dock, ea mlil a omerael a mo tuobed er a euid el klok er a tutau el mo er a beluu er a Ngeaur, e mengemeldiil er a blil el nga er a taoch. Ea mlil a omerael a lmuut el mei er a Oreor er a edei el klok er a telial sils ~~<~~<@ + @>~~>~~ Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch er a IBEDUL ER A BARRAK E IECHAD ER A NGERWIKL HENRY SAISKE Mlo smecher: July 21, 2020 Sils er a Kemeldiil me a Cheldecheduch: Saturday, August 8, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork er a euid el klok er a tutau e mo er a Palau Evangelical Church el nga er a Oreor el tang el sikang e mo er a Bai er a Ngebei, Ngarchelong e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked