Mechesang: 10/02-03/2020

Subed er a Kemeldiil me a Cheldecheduch er aDIRECHOIREMECH CHANGEINA MASANG Mlo smecher: September 4, 2020 Sils er a Kemeldiil/Cheldecheduch: Friday, October 2, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am el mo er a Ikelesia er a Koror Evangelical Church el tang el sikang e di mo mengemeldiil er a blai er a Ngemelachel el mo telial sils e mochu er a ked ~~<~~<@ + @>~~>~~ Subed er a Kemeldillel a JUAN LEMAL MEKREOS Sils er a Kemeldiil: Saturday, October 3, 2020 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:30am e mo er a Ikelesia er a Chedaol Telungalk el nga er a Ngchesar, ea uriul er a misang eng mo ultab er a Itedecheduch el mo telial sils e mochu er a ked ~~<~~<@ + @>~~>~~ Subed er a Kodellel aSUZZAN BELLS Ngelekel a Bertha Bells Mlo smecher: August 24, 2020 A Viewing a d mo er ngii er a Funeral Home er a Guam ~~<~~<@ + @>~~>~~ Subed er a Kodellel aMAIRENG RENGULBAI Ngelekel a Meruk me a Oyaol Rengulbai Mlo smecher: September 26, 2020 (Oregon) Sils er a Kemeldiil: Saturday, October 3, 2020 (Oregon)