Mechesang (Aug. 9-10, 2019)

SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a mle Remark Timothy Siou Olkeriil me a Tres Salvador Olkeriil Mlo smecher – July 20, 2019 Sils er a Kemeldiil – Friday, August 9, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork ra 6:30am el mo er a Sacred Heart Church e ou misang el omuchel er a 7:00am. Ea uriul er a misang eng mo tuobed er a Fisheries Dock er a 8:00am el mo er a Beliliou e mengemeldiil er a blai el mo telial sils e mochu medakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A KEMELDIIL: Ngelekel a Klong Ngirasibong Yada me a Masaichi Yada Mlo smecher – July 22, 2019 (Guam) Sils er a Kemeldiil – Friday, August 9, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork er a 7:00am e di melemalt el mo er a Sacred Heart Church e tuobed el mo er a Baduriang, Ngermid, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED ER A CHELDECHEDUCH (SAKUMA): SUBED ER A CHELDECHEDUCH (NGIRAKESAU): Bechil a Quinton Tatu Shiro Mlo smecher – July 18, 2019 Sils er a Cheldecheduch – Friday, August 9, 2019 @ Bai er a Maiberel, Medalaii, Oreor @ 9:00am el mo telial sils SUBED ER A KEMELDIIL: Sils er a Kemeldiil – Saturday, August 10, 2019 A beldokel a mo tuobed er a mork ra 6:30am el mo er a Sacred Heart Church. Ea uriul er a misang eng di melemalt el mo er a blil a delal er a Hana er a Ngkeklau, e mengemeldiil el mo telial sils e mochu er a ked

Mechesang (Aug. 2-3, 2019)

SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – July 17, 2019 Sils ra Kemeldiil – Friday, August 2, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 7:00am el mo mengemeldiil ra blil el ngara Medalaii el mo sueleb e mora Fisheries Dock e tuobed ra 1:00pm el mora Beliliou e mo tuab ra Protestant Church el okedei el bung e mochu medakl ra olekull ra Teliu ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – July 16, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, August 3, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 6:30am el mora Sacred Heart Church, ea 7:30am eng tuobed el mora Bai ra Edib ra Meyuns el di mo mengemeldiil risei

Mechesang (07/25-27/2019)

SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a Ngirachelbang ma Ngerboi Mlo smecher – July 14, 2019 Sils ra Kemeldiil – Thursday, July 25, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 6:30am el mora Sacred Heart Church el mo merek a misang, e tuobed el mora Drop Off dock e tuobed ra 8:00am el mora Beliliou el mo kloi ra blil a Uchelbil Reiko Kubarii e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra olekull ra Ngesias el mo medakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a Rois Ngiramedelai Ikertang Mlo smecher – July 12, 2019 Sils ra Kemeldiil – Friday, July 26, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 8:00am el mo mengemeldiil ra blil a Arvin ma Edna Raymond el ngara Ngerusar, Airai el mo telial sils e mochu medakl ra Olekull Buai el ngara Ngerusar ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 20, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 27, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 7:00am el mora Ikelesia ra Chaiderngul a Hesus, ea uriul ra misang eng mora Fisherish Dock e mo tuobed ra 8:00am el mora Ngeaur el mo mengemeldiil el mo ieta sils e mora olekull ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: (Ngii a klou el mechas ra Kebliil ra Iilukl) Mlo smecher – June 18, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 27, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 7:00am e di melemalt el mora beluu ra Ngkeklau e mengemeldiil ra blil ngkal mechas el ngara Ngeredimes, Ngkeklau, Ngaraard el mo telial sils e mochu ra olekull el mo medakl ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 30, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 27, 2019 A beldokel a mo tuobed ra mork ra 8:00am el mora blil a ngelekel ra Urebau Olengellel Mongami el ngara Ngermid, Oreor e mengemeldiil el mo telial sils el mochu ra ked

Mechesang (July 19-20, 2019)

SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a Dirradelbochel Bernarda Ushibata Sils ra Kemeldiil – Friday, July 19, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:00am el mora Ikelesia ra Padre McManus, ea uriul eng mora blil a delal el ngara Ngebkuu, Ngerbeched e mengemeldiil el mo telial sils e mo medakl ra olekull ra Sakurakai ~~~~~<@@>~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 23, 2019 Sils ra Kemeldiil – Friday, July 19, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 8:00am e di melemalt el mora blil a Ulsiu Oimei el ngara Ngerusar, Airai e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 30, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 20, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:30am el mora Fisheries Dock e tuobed el mora Beliliou e mora blil el ngara Koska e mengemeldiil el mo telial sils e tuobed el mora olekull ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA CHELDECHEDUCH: Bechil a Kloulubak Francisco Sungino Sils ra Cheldecheduch – Saturday, July 20, 2019 @ Bai ra Maiberel, Oreor @ 9:00am ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a mle Ebil ra Teblang Ongelakel Towai Kuroda ma Kuroda Swei Mlo smecher – June 28, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 20, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:00am e di melemalt el mora Bai ra Mengellang, Ngarchelong e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked

Mechesang (July 12-14, 2019)

SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a mle Yona Rengiil Mlo smecher – July 3, 2019 Sils ra Kemeldiil – Friday, July 12, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 9:00am e di melemalt el mora Blai ra Tmong ra Iyebukel e mengemeldiil el mo sueleb (12:00pm e tuobed el di mo medakl ra Sakurakai ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 14, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 13, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:30am el mora Ikelesia ra Katolik ra Melekeok, ea uriul eng mora Blai ra Ngerang ra Melekeok e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 26, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 13, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 8:00am e di melemalt el mo mengemeldiil ra blil a ochedal ra Monica A. Mariur el ngar seriou ra PCC e mochu ra ked ra telial sils ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – June 24, 2019 Sils ra Kemeldiil – Saturday, July 13, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 8:00am el mora blil a Camilla Shiro el ngara Ollei, Ngarchelong e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Ngelekel a Uchel Demei ma Oderai Sils ra Kemeldiil – Sunday, July 14, 2019 A Kemeldiil a di morngii ra Bai ra Rubak, ra Ngermetengel, Ngeremlengui ~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~<@@>~~~~~ SUBED RA KEMELDIIL: Mlo smecher – July 5, 2019 Sils ra Kemeldiil – Sunday, July 14, 2019 A bedengel a mo tuobed ra mork ra 7:00am e di melemalt el mora Blai ra Inglai ra Mechebechubel, Ngatpang e mengemeldiil el mo telial sils e mochu ra ked